מצוקה כלכליתמצב גרועמצב סבירמצב טובמצב טוב מאוד
מדגם
המדגם180603
276514452075110
אוניברסיטאות*2.0%
9.4%
52.0%31.4%
5.3%
1767
מכללות פרטיות
3.5%11.1%
47.2%
33.8%4.4%665
מכללות אזוריות2.9%
14.3%
55.3%23.9%
3.6%
523
שלוחות זרות
3.1%

9.3%
46.4%34.0%7.2%
97
מכללות טכנולוגיות6.4%
15.6%
56.5%19.3%2.2%781
מכללות בחסות
5.4%

15.5%
55.3%21.5%2.3%781
אוני' פתוחה
2.7%
6.4%51.4%34.1%
5.5%

22